Anasayfa Hakkımızda Reklam İletişim
Yslam
 
firaset anasayfa
Yslam
Yslam
HALVETİ SAHİHA ve HALVETİ FASİDE
/ HALVETİ SAHİHA ve HALVETİ FASİDE
 

Halvet-i Sahiha nedir?
Halvet-i Sanmadan başka bir de Halvet-i Fâsida vardır.

HALVETİ SAHİHA :
 

Halvet-i Sahiha nedir? Nikâh akdi yapıldıktan sonra karı koca­nın cinsel temasta bulunmayıp tenha bir yerde başbaşa kalmaları ve bulundukları bu tenha yerde cinsel temasta bulunmalarına hissi, şer'i ve tabii hiçbir engelin bulunmaması halidir, Böyle sahih bir hal­vetten sonra koca karısını boşayacak olursa, ona tam mehir vermesi gerekir. [343]

 

HALVETİ FASİDE :
 

Halvet-i Sanmadan başka bir de Halvet-i Fâsida vardır. Bunun açıklaması şöyledir : Nikâh akdi yapıldıktan sonra hakikaten cinsel temasta bulunamamaktır. Ya erkekte ya da kadında veya her ikisin­de meydana gelen hastalık buna engel olduğu yerde, başbaşa da kal­salar, buna halvet-i faside denir. Sahih olan da budur.[344]

Karı kocadan bir farz ya da nafile hac için ihrama girmiş veya farz bir namaza başlamış veya farz bir orucu tutuyorsa, cinsel tema­sın yapılmasına sözü edilen engellerden biri bulunmasa bile yine mevcut ibâdet halvetin sıhhatına engeldir. Bu bakımdan böyle hal­lerdeki halvete de «halvet-i faside» denir.

Kaza orucu, adak ve keffaret oruçları da en sahih kavle göre halvete engel sayılmamıştır. Nafile oruç -zahir rivayete göre- böy­ledir. Nafile namaz da bu anlamdadır. Ayhali ile lohusalık halvete engel sayılırlar.

Nikahlanan karı kocanın yanında a'ma ve uyuyan bir kimse bu­lunursa, her ne kadar başbaşa da kalsalar, yine de halvet-i sahiha sayılmaz. Ancak yanlarında henüz akledemiyen küçük çocuk veya uzun süre baygın kalan biri bulunursa, bunlar halvete engel sayıl­maz. Yanlarındaki çocuk o gibi şeyleri akledecek yaşta ise veya yan­larında dilsiz ya da sağır bir kimse bulunuyorsa, o takdirde halvet-i sahiha gerçekleşmez.[345] Deliyle bunak da böyledir, kan koca ara­sındaki ilişkileri akledecek durumda iseler, halvet gerçekleşmez, ak-ledemiyecek kadar akli dengesini kaybetmişlerse, halvet gerçekleşir.[346]

Kan kocanın bulunduğu tenha odada veya benzeri yerde yanla­rında kadına ait bir cariye bulunursa, farklı görüşlerde bulunanlar olmuşsa da en sahih olanı,   bu durumda halvetin   gerçekleşmesidir.[347]

Bunun gibi erkeğe ait câriye de halvete mani' sayılmamıştır.[348]

Ne var ki cariyenin hazır bulunması hususunda imamlar ara­sında farklı görüşler olmuştur. Kimi halvet gerçekleşir, derken kimi de gerçekleşmez, demiştir. İkincilerin görüşü biraz daha kuvvetli sa­nılıyor. [349]

 

Karı Kocanın Yanında İkinci Karısı Bulunursa :
 

Nikâh akdi yapıldıktan sonra cinsel temas meydana gelmeden karı kotra tenha bir odada haşhaşa kalır da yanlannda âdamm ikin­ci karısı da bulunursa, o takdirde halvet gerçekleşmez. [350]

 

Kadın Uykuda İken Kocası Odasına Girerse :
 

Henüz cinsel temas meydana   gelmeden   erkek kendi odasında uyurken karısı ansızın onun odasına girecek olursa, erkek onun gir­diğini bilsin bilmesin, halvet-i sahiha gerçekleşir. Bu, İmam Ebû Ha-nîfe'nin içtihadına göredir. Çünkü ona göre, bu konuda uyuyan kim­se uyanık hükmünde sayılır.[351]                          

 

Karı Koca Birbirini Tanımayacak Olursa :
 

Adanı odasında otururken karısı içeri girer de içeride başka kim­se bulunmaz, ama adam giren kadının kendi karısı olduğunu bilmez veya bunun aksine kadın odasında yalnız otururken kocası içeri gi­rer de kadın onu tamyamazsa, bu durumda halvet gerçekleşmez. Ni­tekim Fakîh Ebû Leys de bu görüşü beğenmiştir. El-Muhit sahibi Se­rahsî bu görüşün muhtar olduğunu kaydetmiş ve sebebini açıkla­mıştır. Tatarhaniyye sahibi de aynı görüştedir.[352]

Ancak kocası onu tanır da kocasını tanımıyacak olursa, o tak­dirde halvet-i sahiha gerçekleşir.[353]

 

Kadın Müslüman Olduktan Sonra Kocası Yanına Girerse :
 

Karı koca ikisi de gayr-i müslim oldukları halde evlenirler, he­nüz cinsel temas meydana gelmeden kadın Müslüman olur ve kocası bu vaziyette kadının yanma girerse, halvet gerçekleşir. Ama adam Müslüman olur da kadın müşrike olduğu halde adamın yanma girer­se, halvet  gerçekleşmez.[354]

Kadınn tenasül cihazı doğuştan veya sonra meydana gelen bir hastalıktan dolayı cinsel temasa elverişli değilse, o takdirde nikâh-landığı kocasıyla tenhada başbaşa da kalsa, halvet-i sahiha gerçek­leşmez. Bunun gibi erkek karısına zihar yaptıktan sonra keffaret ödemeden onunla tenha kalırsa, halvet gerçekleşmez, çünkü keffa­ret ödemeden bu durumda karısına yaklaşması haramdır.[355]

Tenasül aleti kesik erkeğin halveti, İmam Ebû Hanîfe'ye göre, sahihtir. Cinsel iktidarı olmayan erkeğin durumu da böyledir. İdiş olan erkek te aynı hükme dahildir.[356]

 

Halvetin Sahih Olacağı Yerin Niteliği :
 

Halvetin sahih olabilmesinin şartlarından biri de başkasının muttali1 olamıyacağı, izin almadan giremiyeceği bir yer   olmasıdır.

Çölde insanların gelip geçme ihtimali bulunduğu sürece halvet gerçekleşmez. Evlerin damları ne kadar yüksek te olsa, çevresinde sütre yoksa, başkasının görmesi ihtimali kuvvetli bulunduğundan yi­ne halvet gerçekleşmez.

Sapa bir yolda baş başa kalmaları -insanların gelip geçme ihti­mali yoksa- halvet sayılır. [357]

 

Umuma Açık Yerler Halvete Elverişli Değildir :
 

Cami, hamam, salon ve benzeri yerlerde baş başa kalan kan -koca hakkında sahih halvet gerçekleşmez. Çünkü bu gibi yerler her zaman umuma açıktır.

Kırda) bayırda kurulan özel çadırda baş başa kalmaları halvet sayılır. Bunun gibi dağda kayalıklar veya ormanlar arasında sapa bir yerde baş başa kalmak ta sahih bir halvet kabul edilir. [358]

 


 

 
 
Untitled Document
Yslam
 
Güncel Haber
firaset islam
Yslam
Sen de Katıl

 
firaset islam
Yslam
Sponsor Reklam
 
firaset islam
Yslam
Bir Ayet
ALLAH'IM! Bilerek yaptıklarımı, hatalarımı, günahlarımı bağışla. Allah’ım! En doğru işimde bana hidayet ver. Nefsimin şerrinden beni koru.

( Hadis-i Şerif - 0)

 
firaset islam
Yslam
Bir Hadis
Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’dan kork.
Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.
İnsanlarla güzel geçin!

Tirmizî, Birr 55 
firaset islam
Yslam
 
Untitled Document
 
 

İslam

Kuran

Hadis

Arapça

Dini Site
Tasarım ve Yazılım
Taha Medya
www.tahamedya.com